دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عباسعلی   مطلبی مغانجوقی

پست الکترونیکی : a-motalebi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : بهداشت مواد غذایی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی-دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر کل دامپزشکی آذزبایجان غربی

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی و معاون امودام آذربایجان غربی 

مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه و آزاد اسلامی ارومیه

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

قائم مقام و معاون برنامه ریزی سازمان شیلات ایران

قائم مقام و معاون برنامه ریزی سازمان تحقیقات ,آموزش و ترویج کشاورزی کشور 

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 

رئیس کانونهای هماهنگی دانش و صنعت آبزی پروری و فراوری آبزیان معاونت علمی و فناوری

عضو هیات ممیزه و هیا امناءسازمان تحقیقات کشاورزی و موسسه سرم سازی رازیعضویت در جوامع علمی

عضو هیات مدیره انجنهای آبزی پروری

تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

پروبیوتیک وغذاهای فراسودمند

بهداشت مواد غذایی

و عضویت در انجمنهای بیوتکنولوژی,توسعه روستایی,بوم شناختی نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : بهداشت مواد غذایی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 45

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بهداشت و مواد غذائی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1382/09/01

عباسعلی مطلبی مغانجوقی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^